Privacy Policy 

BooSSST neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. BooSSST heeft deze Privacy Policy opgesteld om je te informeren over de waarborgen van BooSSST bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door BooSSST

BooSSST kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van BooSSST afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. BooSSST kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
BooSSST gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. 

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt BooSSST jouw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van BooSSST In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van BooSSST en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Bezoekersgegevens:
Op de website van BooSSST (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk in de cookie policy voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden
BooSSST kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 

Dienstverleners:
BooSSST deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners (BooSSST-ers) om hun werkzaamheden voor BooSSST correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit BooSSST een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BooSSST blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt BooSSST jouw persoonsgegevens aan andere derden, als jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Overheidsinstanties:
Op verzoek van overheidsinstanties zal BooSSST de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Tevens kan  BooSSST persoonsgegevens verstrekken aan beroepsorganisaties waarbij BooSSST is aangesloten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. BooSSST draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy policy van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

BooSSST bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor BooSSST jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt BooSSST jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boossst.nl. BooSSST zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

BooSSST neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. BooSSST heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. BooSSST heeft een SSL certificaat.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door BooSSST of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door BooSSST verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met BooSSST via info@boossst.nl.

www.boosssst.nl is een website van BooSSST. BooSSST is als volgt te bereiken:
Adres: Theo Thijssensingel 20
2652 HM Berkel en Rodenrijs
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 80650090
E-mailadres: info@boossst.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door BooSSST, verzoekt BooSSST je om zo snel mogelijk contact met BooSSST op te nemen via info@boossst.nl. BooSSST zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

BooSSST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie policy. Lees daarom regelmatig de privacy en cookie policy voor een update.